top of page
„Всичко за
 другите, нищо
за себе си.”

Душо Хаджидеков

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА "УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ"

ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през учебната 2021/2022 година.
          "Участвай и променяй!” има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците.
          Кампанията има за цел:
1.     Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм.
2.     Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците.
3.     Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата и другите институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.

         „Участвай и променяй!” обхваща следните теми:
Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото. Полова и сексуална култура.
Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; толерантност към различието; притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; ролята на играта и почивката за децата; превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.
Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; съвременни форми на комуникация, интернет и социални мрежи.
Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците ще се провежда под различни форми: в часа на класа, състезания, изложби, спортни празници, училищни празници, празници и чествания, организирани от Община Пловдив и включени в Общински празничен календар и др.
           Като неизменна част от националната кампания „Участвам и променям”, е популяризирането и документирането на различните дейности. За целта – ще се отразява документално всяка дейност в снимков материал, а снимките ЩЕ бъдат изложени на таблата в класните стаи и коридора и фоайето, на определените за тази цел места, както и в сайта на училището.
           Медийно отразяване:

 • В училищния сайт

 • В училищния вестник на ОУ ”Душо Хаджидеков” „6-”

          Партниращи институции:

 • Училищно настоятелство на ОУ ”Душо Хаджидеков”

 • Библиотека „Иван Вазов”

 • Читалище „П.Р.Славейков” 

           Форми на дейности:

 • Часа на класа

 • Беседи с участието на родители на ученици от ОУ ”Д. Хаджидеков”

 • Изложби

 • Тържества

 • Екскурзии

 • Спортни празници

 • Благотворителни акции

 • Тренинги

bottom of page